Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató célja a RED Model and Photostudio (a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A RED Model and Photostudio fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk!

A RED Model and Photostudio elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A RED Model and Photostudio a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A RED Model and Photostudio az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Az adatkezelő adatai:

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, RED Model and Photostudio (info@redmodel.hu) elérhetőségen léphet kapcsolatba az adatkezelővel. A RED Model and Photostudio modell/hostess/statiszta/szereplő ügynökségi tevékenységével kapcsolatos minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 3 év elteltével töröl.

Név: RED Model and Photostudio                                    E-mail: info@redmodel.hu

Weboldal: www.redmodel.hu

A kezelt személyes adatok köre:

Jelentkezés során megadandó személyes adatok

· Név

· E-mail cím

· Születési helye, ideje

· Életkor

· Állandó lakcím

· Telefonszám

· Szülő neve

· Szülő telefonszám

· Adószám

· Tajszám

· Mellbőség

· Derékbőség

· Csípőbőség

· Magasság

· Súly

· Cipőméret

· Szemszín

· Hajszín

· Hajhossz

· Szemüveg/kontaktlencse

 · Tetoválás

· Piercing

· Testhiba

· Sminktetoválás

· Műszempilla

· Jelenlegi Iskola/ Munkahely

· Legmagasabb iskolai végzettség

· Modell portfólióval rendelkezik e.

· Fotózás, kifutós modell tapasztalat

 · Tánc, ének, hangszer, szereplési tapasztalat

 · Regisztráció van e casting ügynökségnél

· Fénykép

Technikai adatok:

A RED Model and Photostudio a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

· az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

· változatlansága igazolható (adatintegritás);

· a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A RED Model and Photostudio az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.


A RED Model and Photostudio olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szinten nyújt A RED Model and Photostudio az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Kötelező mezők melyek kapcsolattartáshoz, jelentkezéshez, ügyintézéshez szükségesek:

· · Név · · Születési helye, ideje · · Állandó lakcím · · Adószám · · Tajszám · · Telefonszám · · E-mail cím

Kötelező mezők melyek az adminisztrációhoz szükségesek

· · Magasság/mellbőség/derékbőség/csípőbőség (megbízói igények) · . Életkor · · Fénykép (megbízói igények) · · Jelenlegi Iskola/ Munkhely (Munkavállalás időpontjai)

Nem kötelező mezők, de a munkaközvetítést könnyebbé célzottabbá teszik:

· · Legmagasabb iskolai végzettség: (Intelligencia, speciális területek) · · Egyéb képesítés (Megbízói igények) · · Hajszín (Megbízói igények) · · Hajhossz (Megbízói igények) · · Tetoválás (Megbízói igények) · · Piercing (Megbízói igények) · · Testhiba (Megbízói igények) · · Modell portfólióval rendelkezik e. (Megbízói igények)

A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje Adatkezelés neve Felhasználása Jogalap Megőrzési idő Hostess/modell jelentkezés, regisztráció kapcsolattartás, közvetítés munkaügyi jelentések Munka törvénykönyve 10 év

Munkavállalói adatok, munkaügyi bejelentések Munka Törvénykönyve 10 év Google inc Adat tárolás, levelezés Kapcsolattartás, adattárolás 10 év Szolgáltatást igénylő ügyfelek Ajánlatadás, szerződéskötés munkaerő közvetítése 5 év


Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

Általános adatkezelési irányelvek

A RED Model and Photostudio tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk a RED Model and Photostudio részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról (Infotv.); Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 2013. 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2014. 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 2015. 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); 2016. 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról.

Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett jelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket a RED Model and Photostudio rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az a RED Model and Photostudio fér hozzá.

Az adatok tárolása

· · RED Model and Photostudio szerverein

· · Google Inc – Levelezés, Drive - adattárolás

Adatok továbbítása: · Szolgáltatást igénylő megrendelő ügyfeleknek (Csak a beleegyezett személyek adatait) RED Model and Photostudio 6 · Könyvelő iroda, Munkaügyi jelentések, bérszámfejtéshez tartozó adatok.

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató, illetve Szolgáltatóval munkajogviszonyban álló személyek jogosultak megismerni, és kezelni, azokkal műveleteket végezni. A személyes adatokat bizalmasan kezelik, titoktartási szabályok kötik az alkalmazottakat, az adatokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem továbbítják. Az adatkezelésben résztvevő személyek feladatait, hozzáférési jogait és kötelezettségeit a Szolgáltató belső szabályzatban szabályozza. Azok betartásáért a munkavállalók munkajogi felelősséggel tartoznak. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, vagy a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog 5 a RED Model and Photostudio megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa

Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a RED Model and Photostudio által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. Ezt elektronikus levél formájában, vagy személyesen teheti meg.

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a RED Model and Photostudio indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat: személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Az adatbázisból a törlést e-mailben kérhetik a jelentkezők.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a RED Model and Photostudio  korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy azérintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. Ezt e-mailben jelezheti.

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu Egyéb rendelkezések E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A RED Model and Photostudio a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

RED Model and Photostudio

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani.

OK!